Schoolfotografie Kannegieter

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Bevestigingsovereenkomst/Algemene voorwaarden voor scholen: 

* Voor de gemaakte afspraak van school en Foto S.Kannegieter om de schoolfoto's te komen maken, geldt: bij annulering van gemaakte en bevestigde afspraken binnen 21 dagen voordat de afspraak plaatsvindt, zijn we genoodzaakt de gemaakte kosten (dagtarief fotografen, onkosten etc.) in rekening te brengen voor school. 

* Naamsvermelding voor publicatie en/of gebruik van fotomateriaal gemaakt door Foto S.Kannegier. Bijvoorbeeld: het publiceren/plaatsen van portret/groepsfoto's van leerkrachten/docenten op de website van school, dan naamsvermelding van: Schoolfotografie Kannegieter.  

* Het gratis leveren van de afscheidsfoto/examenfoto houdt in: voor iedere leerling die op de afscheidsfoto/examenfoto staat, een gratis exemplaar. Ieder extra gewenste afdruk kan per e-mail aangevraagd worden en wordt tegen een gereduceerd tarief in rekening gebracht. 

* Het gratis leveren van de gemaakte personeelsfoto houdt in: voor ieder personeelslid die op de personeelsfoto staat, een gratis exemplaar. Ons contactpersoon ontvangt ook de personeelsfoto digitaal.

* Indien een inhaalsessie gewenst is, dan gebeurt dit alleen als bij de basisschool meer dan 10 kinderen afwezig waren. Bij een middelbare school gebeurt dit bij meer dan 20 afwezige leerlingen.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Algemene voorwaarden Foto S.Kannegieter:

Op alle rechtsbetrekkingen van Foto S.Kannegieter, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Deze zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie BFN, NVF, GKF, die zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder no. 188/1994. De voorwaarden van Foto S.Kannegieter zijn van toepassing op al het/zijn fotowerk, ook dat in opracht wordt gemaakt en/of voor een bepaalde vorm van openbaarmakeing. 

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; fotografisch werk; fotografische werken zoals bedoeld in de Aw.1912, dan wel andere werken in de zinvan de Aw.1912, welke met bedoelde fotografische werken op een lijn kunnen worden gesteld. Foto: de stoffelijke drager waarop een fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, afdruk, negatief, duplicaat, Polaroid, CD-Rom, floppy, of enig ander digitaal opslagmedium. Foto S.Kannegieter: de gebruiker in de zin van art.6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art.6:231 BW. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en een wederpartij, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene voorwaarden die door een wederpartij worden gehanteerd, worden door Foto S.Kannegieter bij voorbaat uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, Foto S.Kannegieter heeft het recht om tot zeven dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod, dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. Bij niet aangaan van een overeenkomst met de fotograaf worden de gemaakte administratieve kosten voor de offerte gefactureerd aan de klant.

4. Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de bij de fotograaf gebruikelijke vergoeding van toepassing. Voorzover niet van een gebruikelijke vergoeding kan worden gesproken, zijn tenminste de richtprijzen van de Fotografenfederatie (en wel de meest recente versie die is gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam) van toepassing en maken deze deel uit van deze algemene voorwaarden. De fotograaf heeft het recht om drie maanden na het aangaan van de overeenkomst eventuele tussentijdse wijzigingen in de richtprijzen van de fotografenfederatie aan de wederpartij door te berekenen.

5. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering in het pand waar de fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden foto's zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij.

6. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. Indien de fotograaf en de wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen (z.g. spoedkosten). 

7A Auteursrechten zijn en blijven eigendom van Foto S.Kannegieter. De wederpartij heeft geen enkel recht op overdracht van dit eigendom tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen of dit uit de aard van de overeenkomst blijkt. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de wederpartij geen recht op overdracht van bestanden, of ander origineel opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. Het eigendomsrecht van de foto's blijft in ieder geval berusten bij Foto S.Kannegieter en geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan.

7B. Licentievergoeding voor het publiceren van een gemaakte foto door Foto S.Kannegieter bedraagt €350 ex.btw.(bijvoorbeeld onder andere publicatie krant, online krant, artikel ed) ndien er zonder licentie vergoeding een foto gemaakt door Foto S.kannegieter wordt gepubliceerd dan bedraagt de schadevergoeding dit zelfde bedrag van €350 ex.btw. Bij het ontbreken van de naamsvermelding van Foto S.kannegieter bij een gepubliceerde foto gemaakt door Foto S.Kannegieter bedraagt deze schadevergoeding €250 ex.btw., inbreuk persoonlijkheidsrechten door ontbreken naamsvermelding en de daarbij horende rectificatie in de vorm van alsnog kenbaar maken dat de foto die is gebruikt gemaakt is door Foto S.Kannegieter.

8. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 werkdagen na levering schriftelijk aan de fotograaf te worden meegedeeld.

9. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is. 

10. Betaling van storno dient te geschieden binnen 14 dagen na aankondiging storno. Na het verstrijken van deze termijn is de wederpartij in verzuim en is hij het factuurbedrag verschuldigd, verhoogd met rente. Is de wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder inbegrepen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten recht, voor zijn rekening.

11. De wederpartij verricht de aan de fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met verrekenbare voorschotten, die hij aan de fotograaf heeft verstrekt. Indien toestemming tot gebruik van een fotografisch werk wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie mag het resultaat pas worden gebruikt na schriftelijke toestemming van de fotograaf. Bij gebrek van een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

12. Elk gebruik van een foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk komt de fotograaf, zonder overigens enig recht te verliezen, (waaronder begrepen het recht op schadevergoeding) een vergoeding toe ter hoogte van tenminste drie maal de bij de fotograaf gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, met een minimum van euro 500,-.

De naam van de fotograaf in deze: “Foto S.Kannegieter“, dient bij iedere gepubliceerde foto te worden vermeld, of met een verwijzing naar de foto in de publicatie te worden opgenomen. Bij niet nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht te verliezen (waaronder het recht op schadevergoeding), van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten.

13. Bij publicatie van een fotografisch werk dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotograaf te doen toekomen. 

14. De wederpartij of elke derde die een fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden. De fotograaf is echter wel verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

15. De fotograaf is in geval van niet of niet-behoorlijke nakoming van zijn verplichtingen uit enige overeenkomst, slechts gehouden tot het kosteloos aanvullen van het ontbrekende, respectievelijk het vervangen van gebrekkige zaken en/of opnieuw uitvoeren van onvoldoende gebleken geleverde diensten, zodra hem dit rederlijke wijs mogelijk is. Ingeval de opdrachtgever ondanks bedoelde hernieuwde  prestaties schade heeft geleden en verder overleg niet tot overeenstemming leidt, zal de fotograaf maximaal aansprakelijk kunnen zijn voor schade tot een bedrag gelijk 25% van de aan opdrachtgever voor de geleverde zaken en/of diensten in rekening gebrachte koopprijs. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt, voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van het maximale verzekerde bedrag. Opdrachtgever vrijwaart Foto S.Kannegieter volledig voor alle aanspraken van derden, welke mochten voortvloeien uit of verband houden met (niet)nakoming door de fotograaf van verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met de opdrachtgever. Foto S.Kannegieter is nimmer aansprakelijk voor de juiste werking van digitale informatiedragers, waarop de zaken door de fotograaf al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, worden aangeleverd. Foto Kannegieter is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van afwijkingen in en/of discrepanties tussen kwaliteitseisen die door de opdrachtgever zijn gesteld en die hem door de fotograaf schriftelijk zijn bevestigd. Foto S.Kannegieter is nimmer verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor kleurverschillen ontstaan door het wisselen van beschikbaar licht en/of door in textiel gebruikte kleur(en)stoffen. Onverhoopt technisch falen wordt in beginsel gecompenseerd met gelijkwaardige leverantie van de opgedragen zaken.

16. Bij nabestellingen kunnen kleuren/grijstinten verschillen van originelen.

17. Zowel de fotograaf als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. 

18. Alle gevallen waarin deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

19. In geval van annulering van een gemaakte afspraak met de school voor het maken van de schoolfoto’s heeft de fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

20.Bestellingen en betalingen kunnen via het internet plaatsvinden, gebruik makend van de bestelfunctionaliteit op www.schoolfotografiekannegieter.nl. Onder verwerkingskosten verstaan we het volgende: de bijdrage van € 0,85 voor onder andere Ideal en de administratieve afhandeling van de gedane bestelling. In beide gevallen geldt uitdrukkelijk dat bestellingen en betalingen slechts door ons erkend worden voor zover deze feitelijk en herkenbaar bijgeschreven zijn op onze bankrekening.

21. Ingevulde en ondertekende bestelformulieren en online bestellingen worden door ons als een bindende overeenkomst gezien, waarbij Foto S.Kannegieter de verplichting heeft om de bestelde foto’s te leveren en de opdrachtgever/ ouders verplicht zijn de bestelling te betalen. Er bestaat in een dergelijk geval geen recht op restitutie. Ook is er geen mogelijkheid om betaalde en ontvangen foto’s te ruilen.Het betreft een gepersonaliseerd product.

22. Verzendkostenvrije periode: de periode zoals aangegeven op persoonlijk inlogkaartje. Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling gratis verzonden naar de school, alle bestellingen worden dan in een keer aan school geleverd waar u ze kunt ophalen. Na die periode wordt uw bestelling naar het ingevulde adres via PostNL verstuurd met extra verzendkosten.

23. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt teneinde deze/uw bestelling en betaling te kunnen afhandelen. Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt.

24 a. Foto's worden in ons externe lab zorgvuldig geprint en door ons op kwaliteit gekeurd, voordat de foto's ons kantoor verlaten. Indien u via de e-mail aangeeft een andere mening te hebben betreffende de kleur van de foto, dan wordt door ons via de e-mail gereageerd dat u de foto bij ons kantoor kunt afgeven of naar ons Postbus adres kunt terugsturen ter beoordeling en wordt er na overleg met onze print deskunige naar een passende oplossing gezocht. Nadat wij de foto's ter beoordeling hebben ontvangen, duurt beoordeling ca. 7 werkdagen. Wij nemen contact met u op hoe dit wordt opgelost.

24 b Bij door de post, beschadigde foto's of door ons verkeerd geleverde foto's, gelieve contact op te nemen via e-mail: info@fotokannegieter.nl. Wij vragen u altijd de foto's retour te zenden naar ons nog op te geven adres. Zodra wij in het bezit zijn van de retour gestuurde foto's, beoordelen wij deze en sturen wij u (eventueel) de nieuwe foto's toe.

24 c Foto Kannegieter is niet verantwoordelijk voor beschadigingen die plaatsvinden op de bestelling na ontvangst hiervan